全部城市 » 

Bài thơ: Lạp nhật - 臘日 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:178
Tác giả(nhà thơ): 臘日 • Ngày chạp, Trung Quốc, Thịnh Đường

臘日臘日常年暖尚遙,
今年臘日凍全消。
侵陵雪色還萱草,
漏洩春光有柳條。
縱酒欲謀良夜醉,
歸家初散紫宸朝。
口脂面藥隨恩澤,
翠管銀罌下九霄。Lạp nhật


Lạp nhật thường niên noãn thượng dao,
Kim niên lạp nhật đống toàn tiêu.
Xâm lăng tuyết sắc hoàn huyên thảo,
Lậu tiết xuân quang hữu liễu điều.
Túng tửu dục mưu lương dạ tuý,
Quy gia sơ tản tử thần triều.
Khẩu chi diện dược tuỳ ân trạch,
Thuý quản ngân anh há cửu tiêu.
Dịch nghĩa
Hàng năm các ngày tháng chạp thì còn lâu trời mới ấm,Năm nay ngày chạp thì băng giá đã gần như tan hết.Cỏ huyên lấn át hết cả màu tuyết,Cành liễu để hé lộ ánh sáng mùa xuân.Sẵn rượu nên tính đêm vui say,Về đến nhà khi vừa tan bữa chầu nơi cung Tử Vi.Tuỳ theo ơn huệ mà có phấn mặt, sáp môi,Ống xanh, bình bạc từ trên trời rơi xuống đó!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论