全部城市 » 

Bài thơ: Ngũ Bàn - 五盤 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:131
Tác giả(nhà thơ): 五盤 • Ngũ Bàn, Trung Quốc, Thịnh Đường

五盤五盤雖雲險,
山色佳有餘。
仰凌棧道細,
俯映江木疏。
地僻無網罟,
水清反多魚。
好鳥不妄飛,
野人半巢居。
喜見淳朴俗,
坦然心神舒。
東郊尚格鬥,
巨猾何時除。
故鄉有弟妹,
流落隨丘墟。
成都萬事好,
豈若歸吾廬。Ngũ Bàn


Ngũ Bàn tuy vân hiểm,
Sơn sắc giai hữu dư.
Ngưỡng lăng sạn đạo tế,
Phủ ánh giang mộc sơ.
Địa tích vô võng cổ,
Thuỷ thanh phản đa ngư.
Hảo điểu bất vọng phi,
Dã nhân bán sào cư.
Hỉ kiến thuần phác tục,
Thản nhiên tâm thần thư.
Đông giao thượng cách đấu,
Cự hoạt hà thì trừ.
Cố hương hữu đệ muội,
Lưu lạc tuỳ khâu khư.
Thành Đô vạn sự hảo,
Khởi nhược quy ngô lư.
Dịch nghĩa
Tuy nói Ngũ Bàn là chỗ hiểm trở,Nhưng sắc núi đẹp có thừa.Nhìn cao vút thấy đường treo nhỏ,Cúi xuống thấy cây sông lưa thưa.Đất vắng nên không có chài lưới,Nước trong thấy lắm cá bơi.Chim đẹp không quên bay,Người bản xứ ở nhà sàn.Mừng thấy phong tục lành,Bỗng thấy lòng thư thái.Miền đông còn đánh lộn,Lũ gian lớn chừng nào trừ được.Làng cũ còn em trai em gái,Lang thang nơi hang gò.Thành Đô mọi sự tốt,Sao bằng trở về nhà cũ của ta!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论