全部城市 » 

Bài thơ: Phát Đồng Cốc huyện - 發同谷縣 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 發同谷縣 • Rời huyện Đồng Cốc, Trung Quốc, Thịnh Đường

發同谷縣賢有不黔突,
聖有不暖席。
況我饑愚人,
焉能尚安宅。
始來茲山中,
休駕喜地僻。
奈何迫物累,
一歲四行役。
忡忡去絕境,
杳杳更遠適。
停驂龍潭雲,
回首白崖石。
臨岐別數子,
握手淚再滴。
交情無舊深,
窮老多慘戚。
平生懶拙意,
偶值棲遁跡。
去住與願違,
仰慚林間翮。Phát Đồng Cốc huyện


Hiền hữu bất linh đột,
Thánh hữu bất noãn tịch.
Huống ngã cơ ngu nhân,
Yên năng thượng an trạch?
Thuỷ lai tư sơn trung,
Hưu giá hỉ địa tịch.
Nại hà bức vật luỵ,
Nhất tuế tứ hành dịch.
Sung sung khứ tuyệt cảnh,
Diểu diểu cánh viễn thích.
Đình tham Long Đàm vân,
Hồi thủ Hổ Nham thạch.
Lâm kỳ biệt số tử,
Ác thủ lệ tái trích.
Giao tình vô cựu thâm,
Cùng lão đa thảm thích.
Bình sinh lãn chuyết ý,
Ngẫu trị thê độn tích.
Khứ trụ dữ nguyện vi,
Ngưỡng tàm lâm gian cách.
Dịch nghĩa
Người hiền không có ống khói đen,Bậc thánh không ngồi ấm chiếu.Huống chi tôi đây, một kẻ ngu nghèo đói,Thì làm sao mà ở yên một chỗ được!Hồi đầu tới chỗ xóm núi này,Mừng được có nơi vắng vẻ.Đâu nỡ làm thay đổi tính vật,Một năm có bốn mùa.Lo lắng bỏ cảnh đẹp này,Hoang mang lại phải đi xa.Dừng ngựa coi mây nơi Long Đàm,Ngoảnh đầu trông núi Hổ Nham.Khi chia tay từ biệt nhiều người,Nắm tay lệ lại tuôn trào.Tình nghĩa đi lại chưa lâu lắm,Mà vì lão già tính dễ xúc động.Thường ra mình vốn là kẻ vụng về,Bị trôi dạt vào cái chỗ ẩn tích này,Nhìn lên thấy ngượng,Với đàn chim trong khu rừng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论