全部城市 » 

Bài thơ: Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:146
Tác giả(nhà thơ): 觀安西兵過赴關中待命其一 • Coi quân chuyển từ An Tây qua để tới Quan Trung chờ lệnh kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

觀安西兵過赴關中待命其一西鎮富精銳,
摧鋒皆絕倫。
還聞就士卒,
足以靜風塵。
老馬夜知道,
蒼鷹秋著人。
臨危經久戰,
用意使如神。Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1


Tây trấn phú tinh nhuệ,
Tồi phong giai tuyệt luân.
Hoàn văn tựu sĩ tốt,
Túc dĩ tĩnh phong trần.
Lão mã dạ tri đạo,
Thương ưng thu trước nhân.
Lâm nguy kinh cửu chiến,
Dụng ý sử như thần.
Dịch nghĩa
Trấn phía tây có nhiều đoàn quân tinh nhuệ,Dùng làm mũi nhọn công phá địch thì rất thích hợp.Nghe nói đem binh lính về,Đủ để làm lắng gió bụi.Hệt như ngựa có nhiều kinh nghiệm, đi đêm cũng quen đường,Như chim ưng mùa thu truy nã người cũng rất bén nhậy.Đoàn quân này chinh chiến đã lâu, nhiều lần cứu nguy,Ý dùng đoàn quân này thật là thần diệu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论