全部城市 » 

Bài thơ: Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 觀安西兵過赴關中待命其二 • Coi quân chuyển từ An Tây qua để tới Quan Trung chờ lệnh kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

觀安西兵過赴關中待命其二奇兵不在眾,
萬馬救中原。
談笑無河北,
心肝奉至尊。
孤雲隨殺氣,
飛鳥避轅門。
竟日留歡樂,
城池未覺喧。Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2


Kỳ binh bất tại chúng,
Vạn mã cứu trung nguyên.
Đàm tiếu vô Hà Bắc,
Tâm can phụng chí tôn.
Cô vân tuỳ sát khí,
Phi điểu tị viên môn.
Cánh nhật lưu hoan nhạc,
Thành trì vị giác huyên.
Dịch nghĩa
Đoàn quân giỏi không phải vì nhờ số lượng,Vạn con ngựa cứu vãn trung nguyên.Vùng Hà Bắc không chớt nhả,Dốc một lòng thờ phụng nhà vua.Đám mây lẻ theo bầu không khí chết chóc mà tới,Chim bay cứ tránh cổng trại quân.Ngày nào đó sẽ có tiếng nhạc liên hoan,Vì thành trì này chưa được hưởng cái vị vui nhộn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论