全部城市 » 

Bài thơ: Quan binh - 觀兵 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:186
Tác giả(nhà thơ): 觀兵 • Xem lính, Trung Quốc, Thịnh Đường

觀兵北庭送壯士,
貔虎數尤多。
精銳舊無敵,
邊隅今若何。
妖氛擁白馬,
元帥待雕戈。
莫守鄴城下,
斬鯨遼海波。Quan binh


Bắc đình tống tráng sĩ,
Tì hổ số vưu đa,
Tinh nhuệ cựu vô địch,
Biên ngung kim nhược hà.
Yêu phân ủng bạch mã,
Nguyên suý đãi điêu qua.
Mạc thủ Nghiệp Thành hạ,
Trảm kình Liêu Hải ba.
Dịch nghĩa
Sân phía bắc tiễn đoàn quân,Số quân hùng mạnh lớn lao.Đoàn quân tinh nhuệ đã từng là vô địch,Mà sao nơi biên cương nay lại sảy ra như thế.Yêu khí cản ngăn ngựa trắng,Vị tướng lãnh chờ cây giáo có khắc.Chớ có ở lại giữ Nghiệp Thành làm gì,Phải xông lên ngọn sóng ở Liêu Hải mà chém cá kình.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论