全部城市 » 

Bài thơ: Phụng Hoàng đài - 鳳凰臺 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
Tác giả(nhà thơ): 鳳凰臺 • Đài Phượng Hoàng, Trung Quốc, Thịnh Đường

鳳凰臺亭亭鳳凰臺,
北對西康州。
西伯今寂寞,
鳳聲亦悠悠。
山峻路絕蹤,
石林氣高浮。
安得萬丈梯,
為君上上頭。
恐有無母鶵,
飢寒日啾啾。
我能剖心出,
飲噣慰孤愁。
心以當竹實,
炯然無外求。
血以當醴泉,
豈徒比清流。
所貴王者瑞,
敢辭微命休。
坐看綵翮長,
舉意八極周。
自天銜瑞圖,
飛下十二樓。
圖以奉至尊,
鳳以垂鴻猷。
再光中興業,
一洗蒼生懮。
深衷正為此,
群盜何淹留。Phụng Hoàng đài


Đình đình Phụng Hoàng đài,
Bắc đối Tây Khang châu.
Tây bá kim tịch mịch,
Phụng thanh diệc du du.
Sơn tuấn lộ tuyệt tung,
Thạch lâm khí cao phù.
An đắc vạn trượng thê,
Vị quân thướng thướng đầu.
Khủng hữu vô mẫu sồ,
Cơ hàn nhật thu thu.
Ngã năng phẫu tâm xuất,
Ẩm trác uý cô sầu.
Tâm dĩ đương trúc thực,
Quýnh nhiên vô ngoại cầu.
Huyết dĩ đương lễ tuyền,
Khởi đồ tỷ thanh lưu.
Sở quý vương giả thuỵ,
Cảm từ vi mệnh hưu.
Toạ khán thái cách trường,
Cử ý bát cực chu.
Tự thiên hàm thuỵ đồ,
Phi há thập nhị lâu.
Đồ dĩ phụng chí tôn,
Phụng dĩ thuỳ hồng du.
Tái quang trung hưng nghiệp,
Nhất tẩy thương sinh ưu.
Thâm trung chính vi thử,
Quần đạo hà yêm lưu.
Dịch nghĩa
Đài Phụng Hoàng cao chót vót,Phía bắc giáp với châu Tây Khang.Vị chúa nơi phương tây vốn im lặng,Nên phượng hoàng cũng bặt tăm hơi.Núi cao, mà không có lối đi lên,Đá trong rừng ngùn ngụt bốc hơi.Ước gì có được cái thang cao ngàn thước,Ta sẽ vì các ngươi mà bắc thang để leo tới tận đỉnh núi.Tổ phuợng hoàng vắng chim mẹ,Nên các con đói khát kêu thảm thiết.Ta sẽ mổ ngực ta lấy tim và máu cho các ngươi ăn uống,Để cho các ngươi bớt cơn đau buồn.Tim này thay cho trái trúc,Tươi rói đâu có cần gì nữa.Máu này thay cho nước suối ngọt,Cũng chảy mau như dòng suối trong kia vậy.Điều cần là giúp nhà vua,Chứ thân này nào có đáng kể gì.Ta sẽ ngồi chờ mi mọc đủ lông cánh,Rồi mi sẽ bay lên vút trời cao.Mi sẽ lên trời và mỏ ngậm bức tranh vẽ từ trời mang về,Xuống đậu nơi nhà có mười hai tầng lầu.Tranh vẽ để nhà vua theo,Phượng sẽ được ghi công lớn.Giúp vua dựng lại cơ nghiệp,Chỉ một lần ra tay mà làm hết nỗi khổ trên thế gian này.Lòng ta chỉ mong mỏi có thế,Mà sao giặc giã cứ vẫn sảy ra hoài?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论