全部城市 » 

Bài thơ: Phụng tặng Nghiêm bát các lão - 奉贈嚴八閣老 (Đỗ Phủ - 杜甫

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:95
Tác giả(nhà thơ): 奉贈嚴八閣老 • Kính tặng ông tám họ Nghiêm ở hoàng các, Trung Quốc, Thịnh Đường

奉贈嚴八閣老扈聖登黃閣,
明公獨妙年。
蛟龍得雲雨,
雕鶚在秋天。
客禮容疏放,
官曹可接聯。
新詩句句好,
應任老夫傳。Phụng tặng Nghiêm bát các lão


Hỗ thánh đăng hoàng các,
Minh công độc diệu niên.
Giao long đắc vân vũ,
Điêu ngạc tại thu thiên.
Khách lễ dung sơ phóng,
Quan tào khả tiếp liên.
Tân thi cú cú hảo,
Ưng nhiệm lão phu truyền.
Dịch nghĩa
Khi mới ra giúp vua ông vào ngay nơi hoàng các,Ông là người trẻ độc nhất.Như con rồng con giải gặp đúng lúc mây mưa,Hoặc như chim ưng, chim đại bàng trong trời thu.Cách tiếp khách thì giản dị,Các bạn cùng làm dễ làm quen.Bài thơ mới làm, câu nào cũng hay,Ý muốn già này lưu truyền cho người khác đọc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论