全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 04 - 秦州雜詩其四 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:113
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其四 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 04, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其四鼓角緣邊郡,
川原欲夜時。
秋聽殷地發,
風散入雲悲。
抱葉寒蟬靜,
歸山獨鳥遲。
萬方同一概,
吾道竟何之!Tần Châu tạp thi kỳ 04


Cổ giốc duyên biên quận,
Xuyên nguyên dục dạ thì.
Thu thính ân địa phát,
Phong tán nhập vân bi.
Bão diệp hàn thiền tĩnh,
Quy sơn độc điểu trì.
Vạn phương đồng nhất khái,
Ngô đạo cánh hà chi!
Dịch nghĩa
Trống và tù và vang nơi ngoài quận,Bay qua cánh đồng vào đêm tối.Tiếng thu tưởng như nơi đông đảo phát ra,Tản mạn trong gió mang nỗi buồn vào trong mây.Ôm lá, con ve sầu lạnh im hơi,Một con chim lẻ bay về núi trễ.Khắp chốn cùng có một tiếng buồn như thế,Ta còn biết nói năng gì bây giờ?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论