全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 06 - 秦州雜詩其六 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:109
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其六 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 06, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其六城上胡笳奏,
山邊漢節歸。
防河赴滄海,
奉詔發金微。
士苦形骸黑,
林疏鳥獸稀。
那堪往來戍,
恨解鄴城圍。Tần Châu tạp thi kỳ 06


Thành thượng Hồ già tấu,
Sơn biên Hán tiết quy.
Phòng hà phó Thương Hải,
Phụng chiếu phát Kim Vi.
Sĩ khổ hình hài hắc,
Lâm sơ điểu thú hy.
Na kham vãng lai thú,
Hận giải Nghiệp Thành vi.
Dịch nghĩa
Khèn rợ Hồ thổi trên thành,Bên núi kia bóng cờ Hán đi về.Che chở sông nên đi ra tận Thương Hải,Theo lệnh nhà vua đi ra tận tới núi Kim Vi.Binh sĩ khó nhọc nên thân hình nắng rám đen,Rừng thưa nên thú vật vắng vẻ.Sao có thể chịu mãi cảnh chiến trận đi về như thế được,Giận là chưa mở được vòng vây cho Nghiệp Thành.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论