全部城市 » 

Bài thơ: Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3 - 佐還山後寄其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:97
Tác giả(nhà thơ): 佐還山後寄其三 • Làm gửi sau khi Đỗ Tá trở về núi kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

佐還山後寄其三幾道泉澆圃,
交橫落慢坡。
葳蕤秋葉少,
隱映野雲多。
隔沼連香芰,
通林帶女蘿。
甚聞霜薤白,
重惠意如何。Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3


Kỷ đạo tuyền kiêu phố,
Giao hoành lạc mạn pha.
Uy di thu diệp thiểu,
Ẩn ánh dã vân đa.
Cách chiểu liên hương kỹ,
Thông lâm đới nữ la.
Thậm văn sương giới bạch,
Trọng huệ ý như hà.
Dịch nghĩa
Lối nào suối tưới vườn,Ngang dọc đi vào trong bờ xa.Xác xơ lá mùa thu ít oi,Le lói mây nơi ruộng nhiều.Cách ao là liền với khóm cần nước,Vào tận rừng là bụi dây leo.Nghe chừng sương nơi cây hẹ mà trắng,Không biết làm sao để thu hoạch được tốt.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论