全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 07 - 秦州雜詩其七 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其七 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 07, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其七莽莽萬重山,
孤城山谷間。
無風雲出塞,
不夜月臨關。
屬國歸何晚?
樓蘭斬未還。
煙塵獨長望,
衰颯正摧顏。Tần Châu tạp thi kỳ 07


Mãng mãng vạn trùng sơn,
Cô thành sơn cốc gian.
Vô phong vân xuất tái,
Bất dạ nguyệt lâm quan.
Thuộc quốc quy hà vãn?
Lâu Lan trảm vị hoàn.
Yên trần độc trường vọng,
Suy táp chính tồi nhan.
Dịch nghĩa
Núi non trùng điệp cỡ vạn ngọn,Có một thành lẻ loi được dựng lên trong thung lũng.Tuy không có gió nhưng mây vẫn bay khỏi ải,Chưa tối hẳn mà trăng đã mọc trên ải rồi.Sử giả nước lệ thuộc trở về chậm trễ,Quan quân đi chém giặc Lâu Lan vẫn chưa về.Nhìn ra xa chỉ thấy toàn sương khói và cát bụi,Vẻ mặt suy tàn, sa sút thấy rõ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论