全部城市 » 

Bài thơ: Tái Lô Tử - 塞蘆子 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:143
Tác giả(nhà thơ): 塞蘆子 • Trấn giữ ải Lô Tử, Trung Quốc, Thịnh Đường

塞蘆子五城何迢迢,
迢迢隔河水。
邊兵盡東征,
城內空荊杞。
思明割懷衛,
秀岩西未已。
回略大荒來,
崤函蓋虛爾。
延州秦北戶,
關防猶可倚。
焉得一萬人,
疾驅塞蘆子。
岐有薛大夫,
傍制山賊起。
近聞昆戎徒,
為退三百里。
蘆關扼兩寇,
深意實在此。
誰能叫帝閽,
胡行速如鬼。Tái Lô Tử


Ngũ thành hà điều điều,
Điều điều cách hà thuỷ.
Biên binh tận đông chinh,
Thành nội không kinh kỷ.
Tư Minh cát Hoài, Vệ,
Tú Nham tây vị dĩ.
Hồi lược đại hoang lai,
Hào, Hàm cái hư nhĩ.
Diên Châu Tần bắc hộ,
Quan phòng do khả ỷ.
Yên đắc nhất vạn nhân,
Tật khu tái Lô Tử.
Kỳ hữu Tiết đại phu,
Bàng chế sơn tặc khởi.
Cận văn Côn, Nhung đồ,
Vi thoái tam bách lý.
Lô quan ách lưỡng khấu,
Thâm ý thực tại thử.
Thuỳ năng khiếu đế hôn,
Hồ hành tốc như quỷ.
Dịch nghĩa
Năm thành sao xa vời vợi,Xa vời vợi cách sông nước.Lính biên phòng được điều ra phía đông hết rồi,Trong thành trống không chỉ có loài cỏ gai.Sử Tư Minh cắt Hoài Châu, Vệ Châu,Cao Tú Nham nơi phía tây còn chưa dứt được.Vì sơ xuất từ lúc bỏ trống tới giờ,Núi Hào và Hàm Cốc trở thành rỗng không.Diên Châu là cửa phía bắc của đất Tần,Việc canh phòng cần được để ý.Làm sao mà một vạn người,Việc giữ ải Lô Tử lại bị phạm sai lầm.Vùng Kỳ có quan đại phu họ Tiết,Ông chặn đứng được giặc núi nổi lên.Gần đây nghe bọn Côn Di với Khuyển Nhung,Phải lui ra xa ngoài ba trăm dặm.Ải Lô Tử đã chặn hai bọn giặc này,Ý đồ là phải đúng như thế.Ai là người có thể gõ cửa nhà vua,Để tâu giặc Hồ nó tiến nhanh như quỷ vậy!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论