全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 08 - 秦州雜詩其八 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:112
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其八 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 08, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其八聞道尋源使,
從天此路回。
牽牛去幾許,
宛馬至今來。
一望幽燕隔,
何時郡國開。
東征健兒盡,
羌笛暮吹哀。Tần Châu tạp thi kỳ 08


Văn đạo tầm nguyên sứ,
Tòng thiên thử lộ hồi.
Khiên ngưu khứ kỷ hứa,
Uyển mã chí kim lai.
Nhất vọng U Yên cách,
Hà thời quận quốc khai.
Đông chinh kiện nhi tận,
Khương địch mộ xuy ai.
Dịch nghĩa
Nghe nói viên sứ đi tìm nguồn sông,Từ trên trời theo lối này mà về.Giắt trâu đi bao nhiêu lần hẹn,Ngựa nước Đại Uyển giờ này mới về.Cứ ngóng vùng U Yên xa cách kia hoài,Cho đến lúc nào các nơi mới được khai thông?Các quân sĩ đang lâm vào cảnh quẫn bách nơi trận phía đông,Tiếng khèn Khương thổi buồn lúc chiều xuống.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论