全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 01 - 秦州雜詩其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:118
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其一 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 01, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其一滿目悲生事,
因人作遠遊。
遲回度隴怯,
浩蕩及關愁。
水落魚龍夜,
山空鳥鼠秋。
西征問烽火,
心折此淹留。Tần Châu tạp thi kỳ 01


Mãn mục bi sinh sự,
Nhân nhân tác viễn du.
Trì hồi Độ Lũng khiếp,
Hạo đãng cập quan sầu.
Thuỷ lạc Ngư Long dạ,
Sơn không Điểu Thử thu.
Tây chinh vấn phong hoả,
Tâm chiết thử yêm lưu.
Dịch nghĩa
Việc gây buồn tới đầy cả mắt,Bèn nhân theo người đi xa.Nhớ lại lúc qua Độ Lũng đầy sợ hãi,Vất vưởng buồn tới cửa ải.Ban đêm nơi bến Ngư Long nước chảy xiết,Mùa thu nơi núi Điểu Thử vắng không.Thăm hỏi tình hình chiến tranh nơi phía tây,Lòng này cay đắng mãi vì điều đó.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论