全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 11 - 秦州雜詩其十一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:128
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十一 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 11, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十一蕭蕭古塞冷,
漠漠秋雲低。
黃鵠翅垂雨,
蒼鷹饑啄泥。
薊門誰自北,
漢將獨征西。
不意書生耳,
臨衰厭鼓鼙。Tần Châu tạp thi kỳ 11


Tiêu tiêu cổ tái lãnh,
Mạc mạc thu vân đê.
Hoàng hộc sí thuỳ vũ,
Thương ưng cơ trác nê.
Kế Môn thuỳ tự bắc,
Hán tướng độc chinh tây.
Bất ý thư sinh nhĩ,
Lâm suy yếm cổ bề.
Dịch nghĩa
Cảnh hiu quạnh lạnh lẽo nơi ải xưa,Mờ mờ nây thu thấp.Cánh chim hoàng hộc che mưa,Chim ưng xanh đói phải ăn bùn.Ai là kẻ từ Kế Môn phương bắc tới,Tướng Hán một mình đi hành quân phía tây.Không có để ý gì đến tai kẻ học trò này,Tiếng trống cứ vang ầm lên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论