全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 03 - 秦州雜詩其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:156
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其三 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 03, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其三州圖領同谷,
驛道出流沙。
降虜兼千帳,
居人有萬家。
馬驕朱汗落,
胡舞白題斜。
年少臨洮子,
西來亦自誇。Tần Châu tạp thi kỳ 03


Châu đồ lĩnh Đồng Cốc,
Dịch đạo xuất lưu sa.
Giáng lỗ kiêm thiên trướng,
Cư nhân hữu vạn gia.
Mã kiêu chu hãn lạc,
Hồ vũ bạch đề tà.
Niên thiếu Lâm Thao tử,
Tây lai diệc tự khoa.
Dịch nghĩa
Theo bản đồ Tần Châu có vùng Đồng Cốc gần cạnh,Con đường cái quan phát xuất từ vùng bãi nước.Để chặn giặc, có hàng ngàn đồn trại,Dân cư có cả vạn nhà.Ngựa phi mồ hôi như ngọc đỏ rơi xuống,Dân Hồ múa may khiến mũ riềng đầu lệch đi.Các chàng trai trẻ nơi Lâm Thao,Từ phía tây về đều khoe tài.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论