全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 13 - 秦州雜詩其十三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:116
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十三 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 13, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十三傳道東柯谷,
深藏數十家。
對門藤蓋瓦,
映竹水穿沙。
瘦地翻宜粟,
陽坡可種瓜。
船人近相報,
但恐失桃花。Tần Châu tạp thi kỳ 13


Truyền đạo Đông Kha cốc,
Thâm tàng số thập gia.
Đối môn đằng cái ngoã,
Ánh trúc thuỷ xuyên sa.
Sấu địa phiên nghi túc,
Dương pha khả chủng qua.
Thuyền nhân cận tương báo,
Đán khủng thất đào hoa.
Dịch nghĩa
Nghe người đồn rằng hang Đông Kha,Dấu kín chừng mười nhà.Trước cửa dây leo che ngói,Lấp lánh bóng trúc, nước chảy qua bãi.Đất cằn cố làm thuần để trồng lúa,Phía ruộng có ánh sáng có thể trồng dưa.Khách đi thuyền tới gần đó đã được báo cho biết,Vì họ sợ làm nát tan mất hoa đào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论