全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 14 - 秦州雜詩其十四 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:123
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十四 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 14, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十四萬古仇池穴,
潛通小有天。
神魚今不見,
福地語真傳。
近接西南境,
長懷十九泉。
何時一茅屋,
送老白雲邊。Tần Châu tạp thi kỳ 14


Vạn cổ Cừu Trì huyệt,
Tiềm thông tiểu hữu thiên.
Thần ngư kim bất kiến,
Phúc địa ngữ chân truyền.
Cận tiếp tây nam cảnh,
Trường hoài thập cửu tuyền.
Hà thời nhất mao ốc,
Tống lão bạch vân biên.
Dịch nghĩa
Cái hố Cừu Trì đã có từ ngàn xưa,Có lối thông nhỏ ngầm đi ra quãng không.Cá thần nay không thấy,Chỉ được nghe nói tới đất lành thôi.Gần tới cảnh phía tây nam,Nhớ mãi mười chín con suối.Lúc nào thì một mái nhà tranh này,Có thể đưa ta tới gần đám mây trắng kia?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论