全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 15 - 秦州雜詩其十五 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:146
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十五 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 15, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十五未暇泛蒼海,
悠悠兵馬間。
塞門風落木,
客舍雨連山。
阮籍行多興,
龐公隱不還。
東柯遂疏懶,
休鑷鬢毛斑。Tần Châu tạp thi kỳ 15


Vị hạ phiếm Thương Hải,
Du du binh mã gian.
Tái môn phong lạc mộc,
Khách xá vũ liên sơn.
Nguyễn Tịch hành đa hứng,
Bàng công ẩn bất hoàn.
Đông Kha toại sơ lãn,
Hưu nhiếp mấn mao ban.
Dịch nghĩa
Tới vùng biển xanh chưa xong,Thì đã rầu rầu trong cảnh binh đao.Nơi cửa ải, cây lạnh rụng lá,Nhà khách mưa toả khắp núi.Nguyễn Tịch đi có nhiều hứng thú,Bàng Đức Công ẩn trong đó không trở về.Hang Đông Kha thoả tính lười và đơn sơ,Bỏ bê cả việc chải tóc nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论