全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 16 - 秦州雜詩其十六 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:146
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十六 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 16, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十六東柯好崖谷,
不與眾峰群。
落日邀雙鳥,
晴天卷片雲。
野人矜險絕,
水竹會平分。
採藥吾將老,
兒童未遣聞。Tần Châu tạp thi kỳ 16


Đông Kha hảo nhai cốc,
Bất dư chúng phong quần.
Lạc nhật yêu song điểu,
Tình thiên quyển phiến vân.
Dã nhân căng hiểm tuyệt,
Thuỷ trúc hội bình phân.
Thái dược ngô tướng lão,
Nhi đồng vị khiển văn.
Dịch nghĩa
Đông Kha thật là một hang núi đẹp,Không cùng chung với các ngọn núi khác.Chiều tà kêu gọi cặp chim về,Trời tạnh thì cuốn đám mây.Dân quê sống trong vùng đó tự hào về thế hiểm trở,Loại trúc sống dưới nước cùng tà tà ngang nhau.Hái thuốc ta già đến rồi,Con trẻ chưa khiến nghe điều đó.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论