全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 17 - 秦州雜詩其十七 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:148
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十七 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 17, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十七邊秋陰易久,
不復辨晨光。
檐雨亂淋幔,
山雲低度墻。
鸕鶿窺淺井,
蚯蚓上深堂。
車馬何蕭索,
門前百草長。Tần Châu tạp thi kỳ 17


Biên thu âm dị cửu,
Bất phục biện thần quang.
Thiềm vũ loạn lâm mạn,
Sơn vân đê độ tường.
Lô tư khuy thiển tỉnh,
Khưu dẫn thượng thâm đường.
Xa mã hà tiêu sách,
Môn tiền bách thảo trường.
Dịch nghĩa
Ngày mùa thu nơi biên giới dễ tối,Khó mà phân biệt được ánh sáng ban ngày.Mưa trên mái tranh thổi vào màn,Mây núi tụ lại nơi tường thấp.Cò vạc nhìn cái giếng cạn,Giun bò lên tận trong nhà.Ngựa xe sao vắng lặng quá như thế,Trước cửa trăm loại cỏ mọc dài.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论