全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 18 - 秦州雜詩其十八 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:126
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十八 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 18, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十八地僻秋將盡,
山高客未歸。
塞雲多斷績,
邊日少光輝。
警急烽常報,
傳聞檄屢飛。
西戎外甥國,
何得迕天威。Tần Châu tạp thi kỳ 18


Địa tích thu tướng tận,
Sơn cao khách vị quy.
Tái vân đa đoạn tích,
Biên nhật thiếu quang huy.
Cảnh cấp phong thường báo,
Truyền văn hịch lũ phi.
Tây Nhung ngoại sanh quốc,
Hà đắc ngỗ thiên uy.
Dịch nghĩa
Nơi trú chân này mùa thu sắp hết rồi,Núi cao mà khách chưa về quê cũ.Mây nơi ải nhiều cứ đứt nối,Trời nơi biên giới thiếu vẻ sáng.Lửa báo động gấp thường đốt lên,Lệnh quân cứ tấp nập truyền đi.Vua rợ Tây Nhung kia đã chịu làm rể ta,Sao lại còn dám dỡn với uy lực nhà vua ta?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论