全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 19 - 秦州雜詩其十九 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:110
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十九 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 19, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十九鳳林戈未息,
魚海路常難。
候火雲烽峻,
懸軍幕井幹。
風連西極動,
月過北庭寒。
故老思飛將,
何時議築壇?Tần Châu tạp thi kỳ 19


Phụng Lâm qua vị tức,
Ngư Hải lộ thường nan.
Hậu hoả vân phong tuấn,
Huyền quân mạc tỉnh cán.
Phong liên tây cực động,
Nguyệt quá bắc đình hàn.
Cố lão tư phi tướng,
Hà thời nghị trúc đàn?
Dịch nghĩa
Nơi Phụng Lâm, tiếng đẵn gỗ ngưng,Đường đi Ngư Hải thường gặp khó khăn.Khí hậu nóng như lửa mây cao như núi,Giếng trong trại quân cạn nước.Gió rung liền với miền cực tây,Trăng lạnh lên quá mạn bắc.Vì thế nên lão già nghĩ đến tướng Lý Quảng,Đến chừng nào mới nghĩ đến chuyện dựng đài đây?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论