全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 20 - 秦州雜詩其二十 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:123
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其二十 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 20, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其二十唐堯真自聖,
野老復何知。
曬藥能無婦?
應門亦有兒。
藏書聞禹穴,
讀記憶仇池。
為報鴛行舊,
鷦鷯寄一枝。Tần Châu tạp thi kỳ 20


Đường Nghiêu chân tự thánh,
Dã lão phúc hà tri.
Sái dược năng vô phụ?
Ưng môn diệc hữu nhi.
Tàng thư văn Vũ Huyệt,
Độc ký ức Cừu Trì.
Vi báo uyên hàng cựu,
Tiêu liêu ký nhất chi.
Dịch nghĩa
Thời Đường Nghiêu đúng là thời lý tưởng,Tên già quê này làm sao mà biết được.Sấy thuốc có thể không cần đến vợ,Ra mở cửa đón khách đã có con rồi.Nơi dấu sách nghe nói có Vũ Huyệt,Đọc bài ký nhớ lại Cừu Trì.Xin báo cho đàn cò vạc hay rằng,Một con chim chích hiện đang đậu trên cây.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论