全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Tất tứ Diệu - 贈畢四曜 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
Tác giả(nhà thơ): 贈畢四曜 • Tặng ông tư Tất Diệu, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈畢四曜才大今詩伯,
家貧苦宦卑。
饑寒奴僕賤,
顏狀老翁為。
同調嗟誰惜,
論文笑自知。
流傳江鮑體,
相顧免無兒。Tặng Tất tứ Diệu


Tài đại kim thi bá,
Gia bần khổ hoạn ti.
Cơ hàn nô bộc tiện,
Nhan trạng lão ông vi.
Đồng điệu ta thuỳ tích,
Luận văn tiếu tự tri.
Lưu truyền Giang, Bão thể,
Tương cố miễn vô nhi.
Dịch nghĩa
Ông có tài lớn ngày nay đáng là bậc đàn anh trong ngành thơ,Nhà khó nên chức quan nhỏ.Nghèo đói nên ít kẻ hầu,Nét mặt đúng là người già nua.Ai là người tiếc cho kẻ cùng điệu,Bàn về văn chương chỉ cười mình tự biết mình.Tiếp nối được thể cách của Giang Yêm và Bão Chiếu,Hãy coi chừng không để mất cái nối dõi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论