全部城市 » 

Bài thơ: Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phư

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:156
Tác giả(nhà thơ): 多病執熱奉懷李尚書之芳 • Ốm lại gặp trời nóng nhớ thượng thư Lý Chi Phương, Trung Quốc, Thịnh Đường

多病執熱奉懷李尚書之芳衰年正苦病侵淩,
首夏何須氣鬱蒸。
大水淼茫炎海接,
奇峰硉兀火雲升。
思沾道暍黃梅雨,
敢望宮恩玉井冰。
不是尚書期不顧,
山陰野雪興難乘。Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phương


Suy niên chính khổ bệnh xâm lăng,
Thủ hạ hà tu khí uất chưng.
Đại thuỷ diểu mang viêm hải tiếp,
Kỳ phong lột ngột hoả vân thăng.
Tư triêm đạo yết hoàng mai vũ,
Cảm vọng cung ân ngọc tỉnh băng.
Bất thị thượng thư kỳ bất cố,
Sơn âm dã tuyết hứng nan thăng.
Dịch nghĩa
Tuổi già yếu đã khổ rồi lại thêm bệnh nữa,Mới đầu mùa hè mà sao khí nóng gắt như thế.Nước lớn như biển mênh mang nóng,Ngọn cao tới mây chót vót nung.Nghĩ được cách giải nhiệt bằng cơn mưa mai vàng,Nào dám mong được tảng nước đá do ơn trong cung vua lấy từ giếng ngọc lên.Không phải là tôi coi thường quan thượng thư đã hẹn mà không đến,Ngặt vì sườn núi phía tây có đồng tuyết nên không có hứng thú ra đi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论