全部城市 » 

Bài thơ: Đài thượng, đắc lương tự - 臺上,得涼字 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:116
Tác giả(nhà thơ): 臺上,得涼字 • Lên đài, lấy vần lương, Trung Quốc, Thịnh Đường

臺上,得涼字改席臺能迥,
留門月復光。
雲行遺暑溼,
山谷進風涼。
老去一杯足,
誰憐屢舞長。
何須把官燭,
似惱鬢毛蒼。Đài thượng, đắc lương tự


Cải tịch đài năng quýnh,
Lưu môn nguyệt phục quang.
Vân hành di thử thấp,
Sơn cốc tiến phong lương.
Lão khứ nhất bôi túc,
Thuỳ liên lũ vũ trường.
Hà tu bả quan chúc,
Tự não mấn mao thương.
Dịch nghĩa
Đổi chỗ ngồi thì đài lại hiện ra vẻ khác hẳn,Cứ dựa cửa, mặt trăng lại sáng ngời.Mây trôi, để lại hơi ẩm thấp,Hang núi lùa luồng gió mát tới.Già rồi, chỉ một chén rượu là đủ,Ai ưa gì cái cảnh múa tít mù kia.Việc chi mà phải mang đuốc quan tới soi,Giống như làm râu tóc thêm buồn thôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论