全部城市 » 

Bài thơ: Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu - 潭

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
Tác giả(nhà thơ): 潭州送韋員外迢牧韶州 • Ở Đàm Châu tiễn viên ngoại Vi Điều đi làm quan ở Thiều Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

潭州送韋員外迢牧韶州



炎海韶州牧,
風流漢署郎。
分符先令望,
同舍有輝光。
白首多年疾,
秋天昨夜涼。
洞庭無過雁,
書疏莫相忘。



Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu


Viêm hải Thiều Châu mục,
Phong lưu Hán thự lang.
Phân phù tiên lệnh vọng,
Đồng xá hữu huy quang.
Bạch thủ đa niên tật,
Thu thiên tạc dạ lương.
Động Đình vô quá nhạn,
Thư sớ mạc tương vong.




Dịch nghĩa
Giữ chức mục nơi Thiều Châu gần biển ấm,Một viên quan nhà Hán sung sướng.Cờ tiết với ấn được trao trước cho người có uy tín,Bạn cùng học có được sự vẻ vang.Đầu bạc, nhiều năm bệnh,Trời mùa thu đêm qua mát.Không có nhạn đi qua vùng Động Đình,Thư từ xin chớ quên gửi cho nhau.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论