全部城市 » 

Bài thơ: Đại mạch hành - 大麥行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:173
Tác giả(nhà thơ): 大麥行 • Lúa cái, Trung Quốc, Thịnh Đường

大麥行大麥乾枯小麥黃,
婦女行泣夫走藏。
東至集壁西梁洋,
問誰腰鐮胡與羌。
豈無蜀兵三千人,
部領辛苦江山長。
安得如鳥有羽翅,
托身白雲還故鄉。Đại mạch hành


Đại mạch can khô, tiểu mạch hoàng,
Phụ nữ hành khấp, phu tẩu tàng.
Đông chí Tập Bích, tây Lương Dương,
Vấn thuỳ yêu liêm Hồ dữ Khương.
Khởi vô Thục binh tam thiên nhân,
Bộ lĩnh tân khổ giang sơn trường.
An đắc như điểu hữu vũ sí,
Thác thân bạch vân hoàn cố hương.
Dịch nghĩa
Lúa mì lớn bị khô hạn, lúa mì nhỏ vàng úa,Vợ khóc dòng, chồng bỏ đi kiếm việc.Đông tới Tập, Bích, tây tới Lương, Dương,Toàn do người Hồ, người Khương gặt lúa.Há không có ba ngàn binh sĩ đất Thục đó sao?Nhưng dù vất vả mấy cũng không bảo vệ nổi núi sông quá rộng.Phải chi được như loài chim có lông vũ và đôi cánh,Nương theo làn mây trắng để về vườn cũ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论