全部城市 » 

Bài thơ: Đàm sơn nhân ẩn cư - 覃山人隱居 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:169
Tác giả(nhà thơ): 覃山人隱居 • Ông ẩn cư trên núi họ Đàm, Trung Quốc, Thịnh Đường

覃山人隱居南極老人自有星,
北山移文誰勒銘。
征君已去獨松菊,
哀壑無光留戶庭。
予見亂離不得已,
子知出處必須經。
高車駟馬帶傾覆,
悵望秋天虛翠屏。Đàm sơn nhân ẩn cư


Nam cực lão nhân tự hữu tinh,
Bắc sơn di văn thuỳ lặc minh.
Trưng quân dĩ khứ độc tùng cúc,
Ai hác vô quang lưu hộ đình.
Dư kiến loạn ly bất đắc dĩ,
Tử tri xuất xử tất tu kinh.
Cao xa tứ mã đới khuynh phúc,
Trướng vọng thu thiên hư thuý bình.
Dịch nghĩa
Ông già nơi vùng cực nam chính ông là một ngôi sao,Bài văn " Bắc sơn di " ai khắc thành bia?Trưng quân đã ra đi, nay chỉ còn lại thông với cúc,Hang buồn không có ánh sáng chiếu tới sân nhà.Tôi nhận ra rằng loạn lạc là điều chẳng đặng đừng,Và bác hiểu lẽ làm quan hay ở ẩn, tất nhiên cần theo quy định.Xe cao có ngựa tứ kéo còn bị nghiêng lật,Cứ ngóng trời thu như hiện cả một bức màn xanh hoang vắng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论