全部城市 » 

Bài thơ: Đấu kê - 鬥雞 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:178
Tác giả(nhà thơ): 鬥雞 • Chọi gà, Trung Quốc, Thịnh Đường

鬥雞鬥雞初賜錦,
舞馬既登床。
簾下宮人出,
樓前禦柳長。
仙遊終一閟,
女樂久無香。
寂寞驪山道,
清秋草木黃。Đấu kê


Đấu kê sơ tứ cẩm,
Vũ mã ký đăng sàng.
Liêm hạ cung nhân xuất,
Lâu tiền ngự liễu trường.
Tiên du chung nhất bí,
Nữ nhạc cửu vô hương.
Tịch mịch Ly sơn đạo,
Thanh thu thảo mộc hoàng.
Dịch nghĩa
Gà chọi khi mới được cho áo gấm,Ngựa múa đã lên đài.Dưới rèm cung nhân hiện,Trước lầu, liễu trong cung buông dài.Xe tiên lâu nay vắng bóng,Ban nhạc nữ từ lâu không có hương.Im lìm đường lên Ly sơn,Thu trong, cây cỏ vàng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论