全部城市 » 

Bài thơ: Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang qu

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 投簡梓州幕府兼簡韋十郎官 • Gửi đồn Tử Châu, cùng gửi viên quan họ Vi, Trung Quốc, Thịnh Đường

投簡梓州幕府兼簡韋十郎官幕下郎官安穩無,
從來不奉一行書。
固知貧病人須棄,
能使韋郎跡也疏。Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang quan


Mạc hạ lang quan an ổn vô,
Tòng lai bất phụng nhất hàng thư.
Cố tri bần bệnh nhân tu khí,
Năng sử Vi lang tích dã sơ.
Dịch nghĩa
Trong đồn ông quan có mạnh khoẻ không,Từ lâu không có lấy được một lá thư.Bạn cũ của ông giờ đang nghèo lại bệnh nên coi như bỏ,Vì thế có thể khiến cho chàng họ Vi lơ là người cũ được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论