全部城市 » 

Bài thơ: Đông thâm - 冬深 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:178
Tác giả(nhà thơ): 冬深 • Cuối đông, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬深



花葉隨天意,
江溪共石根。
早霞隨類影,
寒水各依痕。
易下楊朱淚,
難招楚客魂。
風濤暮不穩,
舍棹宿誰門。



Đông thâm


Hoa diệp tuỳ thiên ý,
Giang khê cộng thạch căn.
Tảo hà tuỳ loại ảnh,
Hàn thuỷ các y ngân.
Dị hạ Dương Chu lệ,
Nan chiêu Sở khách hồn.
Phong đào mạc bất ổn,
Xá trạo túc thuỳ môn.




Dịch nghĩa
Hoa với lá là tuỳ ở ý trời,Nơi sông với suối chỉ thấy rễ leo nơi đá.Ráng sớm có nhiều loại hình,Nước lạnh cứ giữ một mức.Dương Chu mà nước mắt còn dễ tuôn,Hồn khách nước Sở khó mà gọi về được.Chiều rồi mà sóng gió không yên,Bỏ chèo thì biết ở cửa nhà ai?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论