全部城市 » 

Bài thơ: Đông thú hành - 冬狩行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:204
Tác giả(nhà thơ): 冬狩行 • Bài ca đi săn mùa đông, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬狩行君不見東川節度兵馬雄,
校獵亦似觀成功。
夜發猛士三千人,
清晨合圍步驟同。
禽獸已斃十七八,
殺聲落日回蒼穹。
幕前生致九青兕,
駱駝礨峞垂玄熊。
東西南北百里間,
仿佛蹴踏寒山空。
有鳥名鴝鵒,
力不能高飛逐走蓬。
肉味不足登鼎俎,
何為見羈虞羅中。
春搜冬狩侯得同,
使君五馬一馬驄。
況今攝行大將權,
號令頗有前賢風。
飄然時危一老翁,
十年厭見旌旗紅。
喜君士卒甚整肅,
為我回轡擒西戎。
草中狐兔盡何益,
天子不在咸陽宮。
朝廷雖無幽王禍,
得不哀痛塵再蒙。
嗚呼,得不哀痛塵再蒙。Đông thú hành


Quân bất kiến Đông Xuyên tiết độ binh mã hùng,
Hiệu liệp diệc tự quan thành công.
Dạ phát mãnh sĩ tam thiên nhân,
Thanh thần hợp vi bộ sậu đồng.
Cầm thú dĩ tệ thập thất bát,
Sát thanh lạc nhật hồi thương khung.
Mạc tiền sinh trí cửu thanh huỷ,
Lạc đà lỗi quỵ thuỳ huyền hùng.
Đông tây nam bắc bách lý gian,
Phảng phật xúc đạp hàn sơn không.
Hữu điểu danh cù dục,
Lực bất năng cao phi trục tẩu bồng.
Nhục vị bất túc đăng đỉnh trở,
Hà vị kiến ky ngu la trung.
Xuân sưu đông thú hầu đắc đồng,
Sứ quân ngũ mã nhất mã thông.
Huống kim nhiếp hành đại tướng quyền,
Hiệu lệnh pha hữu tiền hiền phong.
Phiêu nhiên thì nguy nhất lão ông,
Thập niên yếm kiến tinh kỳ hồng.
Hỉ quân sĩ tốt thậm chỉnh túc,
Vị ngã hồi bí cầm Tây Nhung.
Thảo trung hồ thố tận hà ích,
Thiên tử bất tại Hàm Dương cung.
Triều đình tuy vô U vương hoạ,
Đắc bất ai thống trần tái mông.
Ô hô, đắc bất ai thống trần tái mông.
Dịch nghĩa
Người chẳng thấy: Ngựa và lính của tiết độ vùng Đông Xuyên hào hùng sao!Đi săn bắn mà cứ tưởng như lập được công ấy!Ban đêm ba ngàn quân tinh nhuệ ra đi,Sáng sớm hợp lại bao vây một vùng một cách rất quy củ.Chim muông đã chết đến bảy tám phần mười,Tiếng reo hò giết giết đến trời lặn mà còn vang trên không.Trước dinh trưng bầy trâu rừng, tê ngưu bị bắt sống,Lạc đà lêu nghêu treo xác gấu đen.Cả bốn phía rộng đến trăm dặm vuông,Lần mò tóc bù xù trong vùng núi lạnh.Có loại chim tên là cù dục,Sức yếu đến nỗi không bay cao để đuổi kịp ngọn cỏ bồng.Vị thịt nó không xứng để cho vào nồi,Mà tại sao cũng thấy vướng vào lưới của quan kiểm lâm?Sưu vào mùa xuân thú vào mùa đông, quan hậu (Chương Di) cứ dùng bừa,Sứ quân có xe năm ngựa, cưỡi ngựa giống quý.Huống chi nay ông tạm giữ quyền của một đại tướng,Ông có uy phong của các vị tiền bối khi ban lệnh.Một lão già lênh đênh như tôi trong thời nguy khốn,Mười năm chán ngán phải nhìn thấy cờ đỏ của quân làm phản.Tôi mừng thấy binh sĩ của ông rất có kỷ luật,Hãy vì tôi mà mang quân đi đánh Tây Nhung.Chứ dẹp hết đám cáo thỏ trong bụi kia thì có lợi gì?Vua không còn ở trong cung Hàm Dương nữa.Tuy rằng triều đình nay chưa bị cái hoạ như vua U vương,Làm sao mà khỏi đau buồn khi cát bụi lại tung.Than ôi! Làm sao mà khỏi đau buồn khi cát bụi lại tung!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论