全部城市 » 

Bài thơ: Đáp Dương Tử Châu - 答楊梓州 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:166
Tác giả(nhà thơ): 答楊梓州 • Đáp lời ông họ Dương ở Tử Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

答楊梓州悶到房公池水頭,
坐逢楊子鎮東州。
卻向青溪不相見,
回船應載阿戎遊。Đáp Dương Tử Châu


Muộn đáo Phòng công trì thuỷ đầu,
Toạ phùng Dương tử trấn đông châu.
Khước hướng thanh khê bất tương kiến,
Hồi thuyền ưng tái á nhung du.
Dịch nghĩa
Lòng buồn bước tới cạnh ao của ông Phòng Quán,Ngồi ở đó gặp ông họ Dương coi việc ở miền đông.Sau đó đi về vùng khe xanh nên không gặp,Quay thuyền lại muốn tới chở anh đi chơi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论