全部城市 » 

Bài thơ: Đại Lịch nhị niên cửu nguyệt tam thập nhật - 大曆二年九月

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:106
Tác giả(nhà thơ): 大曆二年九月三十日 • Ngày ba mươi tháng chín năm Đại Lịch thứ hai, Trung Quốc, Thịnh Đường

大曆二年九月三十日為客無時了,
悲秋向多終。
瘴餘夔子國,
霜薄楚王宮。
草敵虛嵐翠,
花禁冷葉紅。
年年小搖落,
不與故園同。Đại Lịch nhị niên cửu nguyệt tam thập nhật


Vi khách vô thì liễu,
Bi thu hướng đa chung.
Chướng dư Quỳ tử quốc,
Sương bạc Sở vương cung.
Thảo địch hư lam thuý,
Hoa cấm lãnh diệp hồng.
Niên niên tiểu dao lạc,
Bất dữ cố viên đồng.
Dịch nghĩa
Đi mãi trên đất khách,Những ngày nhàn nhã tiếc thu đã hết.Từng ở Quỳ Châu nhiều chướng khí,Đất Sở lắm sương mỏng.Cỏ cố sống trong hơi núi,Hoa khó nở trong khí lạnh làm đỏ lá.Năm lại năm cây cỏ (ở những nơi đang qua) không xanh tốt,Được bằng như ở vườn cũ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论