全部城市 » 

Bài thơ: Đề đào thụ - 題桃樹 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:171
Tác giả(nhà thơ): 題桃樹 • Đề cây đào, Trung Quốc, Thịnh Đường

題桃樹小徑升堂舊不斜,
五株桃樹亦從遮。
高秋總餽貪人實,
來歲還舒滿眼花。
簾戶每宜通乳燕,
兒童莫信打慈烏。
寡妻群盜非今日,
天下車書正一家。Đề đào thụ


Tiểu kính thăng đường cựu bất tà,
Ngũ châu đào thụ diệc tòng già.
Cao thu tổng quỹ tham nhân thực,
Lai tuế hoàn thư mãn nhãn hoa.
Liêm hộ mỗi nghi thông nhũ yến,
Nhi đồng mạc tín đả từ ô.
Quả thê quần đạo phi kim nhật,
Thiên hạ xa thư chính nhất gia.
Dịch nghĩa
Đường nhỏ bước lên nhà trước kia không cong,Nhưng nay năm gốc đào toả mát nên phải đi vòng.Cuối thu đem trái chín cho hết người nghèo,Năm sau an nhàn coi hoa nở mãn mắt.Mành cửa mỗi khi hé mở, én nhỏ lách vào,Trẻ không ưa quạ đen, đánh đuổi cả những con hiền lành.Hôm nay không còn quả phụ và trộm cướp,Thiên hạ thái bình đoàn tụ một nhà.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论