全部城市 » 

Bài thơ: Đồng Nguyên sứ quân "Thung Lăng hành"

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:180
Tác giả(nhà thơ): 同元使君舂陵行 • Nhân đọc bài "Thung Lăng hành" của sứ quân Nguyên Kết, Trung Quốc, Thịnh Đường

同元使君舂陵行遭亂髮盡白,
轉衰病相嬰。
沈綿盜賊際,
狼狽江漢行。
歎時藥力薄,
為客羸瘵成。
吾人詩家秀,
博採世上名。
粲粲元道州,
前聖畏後生。
觀乎舂陵作,
欻見俊哲情。
復覽賊退篇,
結也實國楨。
賈誼昔流慟,
匡衡常引經。
道州憂黎庶,
詞氣浩縱橫。
兩章對秋月,
一字偕華星。
致君唐虞際,
純樸憶大庭。
何時降璽書,
用爾為丹青。
獄訟永衰息,
豈唯偃甲兵。
淒惻念誅求,
薄斂近休明。
乃知正人意,
不苟飛長纓。
涼飆振南嶽,
之子寵若驚。
色阻金印大,
興含滄浪清。
我多長卿病,
日夕思朝廷。
肺枯渴太甚,
漂泊公孫城。
呼兒具紙筆,
隱几臨軒楹。
作詩呻吟內,
墨澹字欹傾。
感彼危苦詞,
庶幾知者聽。Đồng Nguyên sứ quân "Thung Lăng hành"


Tao loạn phát tận bạch,
Chuyển suy bệnh tương anh.
Trầm miên đạo tặc tế,
Lang tạ Giang Hán hành.
Thán thì dược lực bạc,
Vi khách luy sái thành.
Ngô nhân thi gia tú,
Bác thái thế thượng danh.
Xán xán Nguyên Đạo Châu,
Tiền thánh uý hậu sinh.
Quan hồ Thung Lăng tác,
Hốt kiến tuấn triết tình.
Phục giám "Tặc thoái" thiên,
Kết dã thực quốc trinh.
Giả Nghị tích lưu đỗng,
Khuông Hành thường dẫn kinh.
Đạo Châu ưu lê thứ,
Từ khí hạo tung hoành.
Lưỡng chương đối thu nguyệt,
Nhất tự hài hoa tinh.
Trí quân Đường Nghiêu tế,
Thuần phác ức đại đình.
Hà thì giáng tỉ thư,
Dụng nhĩ vi đan thanh.
Ngục tụng vĩnh suy tức,
Khởi vi yển giáp binh.
Thê trắc niệm thù cầu,
Bạc liễm cận hưu minh.
Nãi tri chính nhân ý,
Bất cẩu phi trường anh.
Lương tiêu chấn nam nhạc,
Chi tử sủng nhược kinh.
Sắc trở kim ấn đại,
Hứng hàm Thương Lang thanh.
Ngã đa Trường Khanh bệnh,
Nhật tịch tư triều đình.
Phế khô, khát đại thậm,
Phiêu bạc Công Tôn thành.
Hô nhi cụ chỉ bút,
Ẩn kỉ lâm can doanh.
Tác thi thân ngâm nội,
Mặc đạm tự y khuynh.
Cảm bỉ nguy khổ từ,
Thứ kỷ tri giả thinh.
Dịch nghĩa
Vì loạn lạc mà tóc đâm bạc hết,Lại thêm bệnh yếu trói buộc nữa.Lặn lội trong vùng giặc cướp,Giắt díu đi trong vùng Giang Hán.Lúc khó khăn công dụng của thuốc giảm nhẹ,Cứ làm thân khách nên gầy yếu.Người của ta vốn nhà nhà thơ có tài,Học rộng nổi tiếng trên đời.Rực rỡ thay là ông Nguyên ở Đạo Châu,Các vị hiền trước còn sợ kẻ sinh sau.Cứ đọc bài " Thung Lăng hành " ,Là thấy rõ lòng của người hiền tuổi trẻ này.Lại đọc bài " Tặc thoái " ,Mới thấy ông Kết đúng là cột trụ của nước.Xưa Giả Nghị lang thang thảm thương,Khuông Hành thường nêu rõ kinh điển luật lệ.Tại Đạo Châu đã lo cho dân,Khí văn của ông thật là hoành tráng.Hai bài đó hệt như trăng thu,Mỗi chữ là một vì sao sáng.Giúp vua để trở thành gần như vua Đường Nghiêu,Nhớ lại cái chất phác của triều đình xán lạn.Lúc nào ban thư phong ấn tín,Phải dùng ông để minh hoạ.Việc kiện cáo đã suy thoái từ lâu,Há chỉ ngưng chinh chiến thôi sao.Buồn bã nhớ đến gánh nặng cung ứng chiến tranh,Nên đã giảm thuế nhẹ đến mức tối đa.Mới biết cái ý của bậc chính nhân,Đâu phải là tung cái giải mũ dài.Gió mát rung núi Nam.Vị này hình như sợ ra ơn.Vẻ mặt từ chối ấn vàng lớn,Hứng thú thì về sông Thương Lang trong.Tôi bị bệnh giống Trường Khanh lâu rồi,Sớm tối cứ nghĩ đến triều đình.Phổi khô, bệnh tiểu đường nặng,Phiêu bạt nơi vùng thành Công Tôn.Gọi con lo giấy bút,Mình ngồi co ro nơi hàng hiên.Làm thơ xong cứ ngâm ư ử trong họng,Mực nhạt chữ cong queo.Cảm vì lời thống thiết của ông,Có bao nhiêu người nghe mà hiểu được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论