全部城市 » 

Bài thơ: Địa ngung - 地隅 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:100
Tác giả(nhà thơ): 地隅 • Nơi cuối đất, Trung Quốc, Thịnh Đường

地隅江漢山重阻,
風雲地一隅。
年年非故物,
處處是窮途。
喪亂秦公子,
悲涼楚大夫。
平生心已折,
行路日荒蕪。Địa ngung


Giang Hán sơn trùng trở,
Phong vân địa nhất ngung.
Niên niên phi cố vật,
Xứ xứ thị cùng đồ.
Táng loạn Tần công tử,
Bi lương Sở đại phu.
Bình sinh tâm dĩ chiết,
Hành lộ nhật hoang vu.
Dịch nghĩa
Vùng Giang Hán núi non trùng điệp, hiểm trở,Một góc đất (Đàm Châu) với gió và mây.Cảnh vật thay đổi hàng năm,Chỗ nào cũng là đường cùng.Ta như Tần công tử mất hết trong loạn lạc,Như Sở đại phu buồn bã thê lương.Còn sống đây nhưng lòng đã tan nát,Đường ta đi ngày càng hoang vu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论