全部城市 » 

Bài thơ: Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử - 登牛頭山亭子 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:112
Tác giả(nhà thơ): 登牛頭山亭子 • Lên đình trên núi Ngưu Đầu, Trung Quốc, Thịnh Đường

登牛頭山亭子路出雙林外,
亭窺萬井中。
江城孤照日,
山谷遠含風。
兵革身將老,
關河信不通。
猶殘數行淚,
忍對百花叢。Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử


Lộ xuất song lâm ngoại,
Đình khuy vạn tỉnh trung.
Giang thành cô chiếu nhật,
Sơn cốc viễn hàm phong.
Binh cách thân tương lão,
Quan hà tín bất thông.
Do tàn sổ hàng lệ,
Nhẫn đối bách hoa tùng.
Dịch nghĩa
Con đường đi ra từ hai bên rừng,Căn đình nhìn xuống thấy cả vạn nhà.Mặt trời chiếu khu thành trơ trọi bên sông,Gió từ xa thấm hơi hang núi thổi tới.Loạn lạc khiến thân này đâm già yếu,Xa cách núi sông nên tin tức không đưa được.Vẫn còn vài hàng nước mắt,Đành đem ra giỏ trước trăm khóm hoa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论