全部城市 » 

Bài thơ: Độc chước - 獨酌 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:91
Tác giả(nhà thơ): 獨酌 • Uống rượu một mình, Trung Quốc, Thịnh Đường

獨酌步屨深林晚,
開樽獨酌遲。
仰蜂黏落絮,
行蟻上枯梨。
薄劣慚真隱,
幽偏得自怡。
本無軒冕意,
不是傲當時。Độc chước


Bộ lũ thâm lâm vãn,
Khai tôn độc chước trì.
Ngưỡng phong niêm lạc nhứ,
Hành nghĩ thướng khô lê.
Bạc liệt tàm chân ẩn,
U thiên đắc tự di.
Bản vô hiên miện ý,
Bất thị ngạo đương thì.
Dịch nghĩa
Buổi chiều đi bộ vào chốn rừng sâu,Mở hũ ra một mình tà tà uống rượu.Nhìn lên thấy con ong bị vướng vào mạng nhện,Kiến leo lên cành lê khô.Hèn kém thấy thẹn với các bậc đi ẩn,Nơi hẻo lánh cứ tự lấy làm vui thôi.Chính thân mình nào có võng lọng (chức tước) gì,Nên chẳng phải là coi rẻ thời này đâu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论