全部城市 » 

Bài thơ: Ỷ trượng - 倚杖 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:90
Tác giả(nhà thơ): 倚杖 • Chống gậy, Trung Quốc, Thịnh Đường

倚杖看花雖郭內,
倚杖即溪邊。
山縣早休市,
江橋春聚船。
狎鷗輕白浪,
歸雁喜青天。
物色兼生意,
淒涼憶去年。Ỷ trượng


Khán hoa tuy quách nội,
Ỷ trượng tức khê biên.
Sơn huyện tảo hưu thị,
Giang kiều xuân tụ thuyền.
Hiệp âu khinh bạch lãng,
Cựu nhạn hỉ thanh thiên.
Vật sắc kiêm sinh ý,
Thê lương ức khứ niên.
Dịch nghĩa
Coi hoa chỉ trong vùng ngoại ô,Chống gậy ngay tại bên khe suối.Chợ nơi huyện núi thường tan sớm,Cầu sông thuyền đậu đông.Đàn le quen coi thường sóng nhẹ,Nhạn về vui với trời xanh.Sắc vật cùng với ý sống,Thảm thương khi nhớ đến năm ngoái.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论