全部城市 » 

Bài thơ: Đăng Nhạc Dương lâu - 登岳陽樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:76
Tác giả(nhà thơ): 登岳陽樓 • Lên lầu Nhạc Dương, Trung Quốc, Thịnh Đường

登岳陽樓昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。Đăng Nhạc Dương lâu


Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc,
Bằng hiên thế tứ lưu.
Dịch nghĩa
Xưa nghe nói nước hồ Động Đình,Nay được lên lầu Nhạc Dương.Đất Ngô, đất Sở chia tách ở hai phía đông nam,Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi.Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh.Quan san phía bắc đang nhộn binh đao,Tựa hiên, ròng ròng nước mắt, nước mũi!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论